محمد نقی آذر منشپست الکترونیکی:@غشاخخ.زخئ
گروه آموزشی:برق
رتبه:استاد
دانشکده:فني مهندسي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد