علی حاجی پور کندرودپست الکترونیکی:hajipour62@yahoo.com
گروه آموزشی:حقوق
رتبه:مربی
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسي مسوليت دولتها در قبال نقض تعهدات حقوق بين الملل محيط زيست سعیده دلنواز ازمودهmedisa.f68.comاستاد راهنما
2مفهوم و موازین حاکم بر استقلال شرط داوری در قراردادهای بین المللی با رویکردی بر حقوق ایرانابوذر شکوری-استاد راهنما
3بررسی ضمانت اجرای تعهدات قراردادهای دولتیبهروز رحیم زادهhani.deniz@yahoo.comاستاد راهنما
4تعاملات قوانين و مقررات ايران با مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كاریعقوب رحمتیyagoob2024@gmail.comاستاد راهنما
5انصاف و جایگاه آن درحل اختلافات بین المللی با رویکردی به رویه قضایی بین المللیخدایار خدای زاده?????استاد راهنما