شهنام آزاد مردپست الکترونیکی:sazadmard@yahoo.com
گروه آموزشی:روانشناسی عمومی
رتبه:استاد مدعو
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

مقالات چاپ شده در نشریات
مقالات ارائه شده در کنفرانسها
کتب تالیفی


تحصیلات من
زمینه های پژوهشی مورد علاقه
طرح های پژوهشی
پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1 مقايسه ابعادعشق درمقاطع تحصيلي پيش ازورود به دانشگاه و بعدازورود به دانشگاه وارتباط انهاباطرحواره هاي ناسازگار اولیهلیلا عظیمیpsy.azimi@yahoo.comاستاد راهنما
2رابطه بين اميد،خوش بيني و منبع كنترل با خودكارآمدي دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان اروميه فرشته اصغری نیاasghariniafreshteh@gmail.comاستاد راهنما
3نقش ابعاد سرمايه اجتماعي، هوش معنوي و صفات شخصيت در پيش بيني رضايت زناشويي زوجين شهرستان نقدهشلر معروفی نقدهیsh_marufi@yahoo.comاستاد راهنما
4رابطه سبک های فرزندپروری با مسئولیت پذیری و بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ماکوقربان شکوریgorbanshakoory@mihanmail.irاستاد راهنما
5مقايسه هوش هيجاني و هوش معنوي و سلامت رواني زنان مطلقه و زنان متاهل شهر اروميهشقایق شکرپورsshokrpoor25@gmail.comاستاد راهنما
6نقش باورهای فراشناختی ، هوش هیجانی وصفات شخصیت درپیش بینی بهزیستی روانشناختی والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری .محمدصادق باقریbagherimohammad2015@yahoo.comاستاد راهنما
7مقایسه نارسایی هیجانی,سبکهای دلبستگی و توانایی حل مساله اجتماعی در دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی واضطراب امتحان شهرخوی.سیدمحمود طباطبایی اصلs_mahmood_tاستاد راهنما
8مقایسه خود کارامدی.راهبردهای تنظیم هیجان و ابعاد شخصیت دانشجویان سیگاری وغیر سیگاریامیر قنبر زاده جمال آبادamir.ravanshenas@gmail.comاستاد راهنما
9رابطه تنظیم هیجانی و دلبستگی به خدا با رضایت از زندگی والدین کودکان کم توان ذهنیسمیه یاراحمدیs.yarahmadi1393@gmail.comاستاد راهنما